İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ::

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

ÇALIŞANLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

MADDE 6.  :(1) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlar. 

(2) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz. 

(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

 (4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

 a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

 b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

 c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. 

(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

 (6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

 (7) (Ek:RG-24/5/2018-30430) Bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışan, Ek-1’de yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın yeni başladığı işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda üçüncü fıkra hükümlerine uygun olarak eğitilir. Çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işveren sorumludur. Bu çalışanların temel eğitimleri, çalışanın eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike sınıfına göre dördüncü fıkrada belirtilen düzenli aralıklar süresince geçerlidir. İşveren bu çalışanları ikinci fıkra hükümlerine uygun olarak ayrıca eğitir.  

  EĞİTİM SÜRELERİ VE KONULARI

 MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;

 a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

 b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

 c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim sürelerinin Ek-1’de yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.   

EK-1’ de belirtilen eğitim konuları

1-GENEL KONULAR

a)      Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b)      Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c)       İşyeri temizliği ve düzeni,

        ç) İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar

2- Sağlık Konuları

a)      Meslek hastalıklarının sebepleri,

b)      Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c)       Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

        ç) İlkyardım,

        d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim.

3- TEKNİK KONULAR

a)      Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b)      Elle kaldırma ve taşıma,

c)       Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

        ç)  İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d)      Ekranlı araçlarla çalışma,

e)      Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)       İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g)      Güvenlik ve sağlık işaretleri,

        ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı

h)      İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

I)                   Tahliye ve kurtarma,

     Copyright © 2019 Sentez İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Tüm hakları saklıdır.   Çukurova Web Tasarım & İnternet Hizmetleri